regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ MARKI Z KLASĄ

1. Definicje

 1. Akademia Marki z Klasą – to akademia stworzona przez Organizatora, mająca na celu promowanie personal brandingu, łącząca działania komunikacyjne i wizerunkowe z rozwojem osobistym, w ramach której Organizator oferuje Szkolenia.
 2. Formularz zamówienia – edytowalny formularz Zamówienia Szkolenia dostępny na stronach internetowych Portalu, umożliwiający Zamawiającemu dokonanie wyboru Szkolenia, ilości zamawianych miejsc, terminu Szkolenia spośród dostępnych, sposobu płatności oraz podanie Organizatorowi imienia i nazwiska Uczestnika i danych Zamawiającego.
 3. Materiały szkoleniowe – materiały szkoleniowe opracowane przez Organizatora, w formie pisemnej, przekazu elektronicznego, jak również treści wygłaszane przez Trenera podczas Szkolenia,
 4. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora, polegająca na rozsyłaniu informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail,
 5. Organizator/Administrator danych osobowych:  Ewa Czertak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Marki z Klasą Ewa Czertak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń – ul. Narbutta 25 A, lok. 106, 02-536 Warszawa, NIP: 7742407551, REGON: 015230381,
 6. Potwierdzenie udziału: komunikat e-mail wysyłany przez Organizatora do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego, poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronach internetowych Portalu,
 7. Portal – oznacza stronę internetową działającą pod adresem akademiamarkizklasa.com.pl zarządzaną przez Organizatora i będącą jego własnością,
 8. Kurs premium – sześciomiesięczny ekspercki program dla przedsiębiorców opracowany przez Organizatora. Celem Kursu premium jest wskazanie przedsiębiorcom rzeczywistych szans i wykorzystanie w rozwoju firmy wszystkich elementów personal brandingu tj. marki osobistej, marki firmy, marki produktu i usługi.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży szkoleń organizowanych przez Akademię Marki z Klasą,
 10. Szkolenie – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora stacjonarne usługi szkoleniowe, w ramach których Organizator oferuje Warsztaty i Kursy premium,
 11. Trener – nauczyciel, wykładowca, instruktor prowadzący Szkolenie w imieniu Organizatora,
 12. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej jako Uczestnik Szkolenia zakupionego przez Zamawiającego,
 13. Umowa – Umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia tj. za pośrednictwem strony internetowej Portalu, której przedmiotem jest nabycie i udział w Szkoleniu,
 14. Warsztat – jednodniowy warsztat dla przedsiębiorców, oparty na zajęciach teoretycznych i praktycznych,
 15. Zamawiający – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zdecydowała się̨ dokonać zakupu Szkolenia i delegować́ Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu i dokonała płatności za Szkolenie,
 16. Zamówienie – zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Szkoleniu, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz“ znajdującego się przy wybranym Szkoleniu na stronach internetowych Portalu i wypełnienie następnie pojawiającego się Formularza zamówienia.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Szkoleń przez Organizatora za pośrednictwem Portalu, a także zasady świadczenia usług przez Organizatora.
 2. Sprzedaż Szkoleń przez Organizatora odbywa się za pośrednictwem Portalu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 3. Szkolenia zamieszczone przez Organizatora na stronach internetowych Portalu skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. U.2015.584 z późn. zm.).
 4. Szkolenia sprzedawane przez Organizatora są prowadzone w trybie stacjonarnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator na stronach internetowych Portalu informuje w jakich miastach organizuje Szkolenia, a także podaje dokładny adres miejsca Szkolenia i jego godziny.
 5. Zamawiający może składać Zamówienia na Szkolenia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Zamawiający może zakupić dowolną liczbę Szkoleń. Organizator przyjmuje zgłoszenia zakupu Szkolenia do wyczerpania puli dostępnych miejsc. Liczba dostępnych miejsc na każde Szkolenie każdorazowo zamieszczona jest przez Organizatora na stronach Portalu.

3. Zawarcie Umowy

 1. Umowa zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość z jednej strony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz z drugiej strony przez Organizatora.
 2. Zawarcie Umowy wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Przed zawarciem Umowy Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy przez Zamawiającego z Organizatorem jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Zmawiającego:
 4. dostępu do sieci Internet,
 5. konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej,
 6. urządzenia mobilnego/komputera mającego zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inną w której poprawnie działać będzie Formularz zamówienia na Szkolenie,
 7. ekranu o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
 8. włączonej w przeglądarce Internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
 9. Organizator nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 3 powyżej. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w ust. 3 powyżej (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 10. W celu zakupu Szkolenia, Zamawiający na stronie Portalu powinien wybrać opcję „Kup teraz”, a następnie wypełnić i wysłać Formularz zamówienia podając dane Uczestnika Szkolenia i Zamawiającego oraz dokonać zapłaty ceny za Szkolenie za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
 11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamawiający składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Portalu tj. z chwilą wyboru przycisku „Kup teraz“, składa Organizatorowi ofertę zakupu określonego Szkolenia na warunkach podanych w opisie Szkolenia.
 12. W celu zawarcia Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, firmę i adres siedziby firmy, telefon kontaktowy i e-mail.
 13. Zamawiający zobowiązuje się̨ do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza zamówienia.
 14. Zgłoszenia na Szkolenie należy dokonać́ najpóźniej na 2 (dwa) dni przed datą wybranego Szkolenia. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniego e-milowego uzgodnienia z Organizatorem, wypełnianiu Formularza zamówienia dostępnego na stronach internetowych Portalu i uiszczeniu opłaty za Szkolenie.
 15. Zamawiający po wypełnieniu Formularza zamówienia dostępnego na stronach internetowych Portalu, otrzyma od Organizatora zwrotne Potwierdzenie udziału w Szkoleniu, w którym Zamawiający może zweryfikować poprawność wybranego Szkolenia, terminu i nazwy Szkolenia oraz wysokości opłaty za wybrane Szkolenie.
 16. Otrzymanie Potwierdzenia udziału w Szkoleniu oznacza, iż zgłoszenie Zamawiającego zostało złożone prawidłowo, doszło do zawarcia Umowy, a Zamawiający jest obowiązany do uiszczenia opłaty za wybrane Szkolenie w terminie wskazanym w wiadomości e-mail.
 17. Świadczenie usług szkoleniowych przez Organizatora na rzecz Zamawiającego następuje po otrzymaniu przez Organizatora opłaty za Szkolenie.

4. Warunki uczestnictwa

 1. Wysokość opłaty za Szkolenie jednego Uczestnika jest publikowana przez Organizatora na stronach internetowych Portalu.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT przesłanej Zamawiającemu na adres e-mail wskazany na Formularzu zamówienia, jeśli Organizator nie ustali inaczej.
 3. Opłata za Szkolenie obejmuje, poza opłatą za Szkolenie wymienioną w ust. 1 powyżej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i słodki poczęstunek, a także certyfikat ukończenia Szkolenia.
 4. Opłata za Szkolenie nie obejmuje kosztów wyżywienia, dojazdu do miejsca organizacji Szkolenia, parkingów oraz kosztów ewentualnego zakwaterowania Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 6. modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin Szkolenia podanych na stronach internetowych Portalu,
 7. odwołania lub przesunięcia Szkolenia na inny termin w przypadku choroby Trenera,
  gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia Szkolenia lub innych przyczyn, których Organizator nie był w stanie przewidzieć organizując Szkolenie,
 8. zaproponowania Zamawiającemu innego terminu Szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych Uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę Uczestników dla danego typu Szkolenia.
 9. Przy zaistnieniu któregokolwiek zdarzenia opisanego w ust. 5 powyżej Organizator powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o takim fakcie, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia, wskazując nowe godziny i/lub nowy termin przeprowadzenia Szkolenia.
 10. W terminie 7 (siedmiu) dni przed terminem Szkolenia Zamawiający może dokonać zmiany zamówieniowego Szkolenia na inne spośród Szkoleń wskazanych na stronach internetowych Portalu.
 11. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej Zamawiający jest obowiązany przesłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: amzk@akademiamarkizklasa.com.pl wskazując:
 12. zamówione Szkolenie oraz Szkolenie na które Zamawiający chce je zamienić oraz
 13. termin nowego Szkolenia, w którym chce brać udział.
 14. Organizator dokona zamiany Szkoleń, zgodnie z ust. 7 powyżej tylko gdy pula miejsc na Szkolenie wskazane przez Zamawiającego nie została wyczerpana. O zamianie Szkoleń lub odmowie zamiany Szkoleń przez Organizatora, z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia.
 15. W przypadku, gdy Szkolenie na które Zamawiający chce zamienić zamówione Szkolenie ma cenę wyższą niż zamówione Szkolenie Zamawiający jest obowiązany pokryć różnicę w cenie w terminie wskazanym przez Organizatora. Świadczenie usług szkoleniowych przez Organizatora na rzecz Zamawiającego następuje po pokryciu różnicy w cenie, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 16. W przypadku, gdy Szkolenie na które Zamawiający chce zamienić zamówione Szkolenie ma cenę niższą niż zamówione Szkolenie, Organizator zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie, po podaniu przez Zamawiającego rachunku bankowego właściwego do zwrotu różnicy.
 17. Organizator jest uprawniony poprosić Uczestnika o opuszczenie Szkolenia w przypadku nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień Trenera lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces Szkolenia całej grupy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik otrzyma zwrot opłaty za Szkolenie, potrąconych o wartość częściowego udziału w Szkoleniu.

5. Płatności

 1. Ceny Szkoleń podane na stronach internetowych Portalu są cenami brutto, zawierającymi podatek Vat i wyrażonymi w polskich złotych. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim są wiążące w chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Portalu lub w Potwierdzeniu udziału.
 3. Zamawiający, może uiścić opłatę za wybrane przez siebie Szkolenie tradycyjnym przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
 4. Opłata za Szkolenie powinna zostać uiszczona przez Zamawiającego w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT, przesłanej Zamawiającemu przez Organizatora nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia dokonania zgłoszenia na Szkolenie.
 5. Organizator może przyznawać na wybrane przez siebie Szkolenia rabat. O możliwości skorzystania z rabatu Organizator powiadomi na Szkoleniach, stronach Portalu i/lub za pośrednictwem Newsletteru.
 6. Zamawiający, aby skorzystać́ z rabatu udzielanego przez Organizatora, musi dokonać́ zgłoszenia na Szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym i/lub skorzystać z udostępnionych przez Organizatora rabatów.
 7. Dokonanie przez Zamawiającego płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w wybranym Szkoleniu.
 8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich  jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda  uprawnia Organizatora również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

6. Prawa autorskie

 1. Wszystkie Materiały szkoleniowe dostarczone Uczestnikowi podczas Szkoleń, stanowią własność intelektualną Organizatora, również wizerunek i głos Trenerów stanowią chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody Organizatora zabroniona jest jakakolwiek rejestracja Szkoleń oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści.
 2. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikowi podczas Szkoleń, Uczestnik może wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów szkoleniowych.
 3. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie Materiałów szkoleniowych.
 4. Wykorzystanie Materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas Szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. Organizator podczas Szkoleń może przeprowadzać́ sesje fotograficzne i video. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku na potrzeby Szkoleń, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrań video na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. U.2006.90.631 z późn. zm.).
 6. Uczestnik wyraża nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę, na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku jego osoby w celach marketingowych, w związku z promocją Szkoleń organizowanych przez Organizatora, za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych.

7. Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze Szkolenia i uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości 100% wpłaconej opłaty za Szkolenie, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą zamówionego Szkolenia.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rezygnacji z udziału:
 3. w Warsztacie na 7 (siedem) dni przed datą Warsztatu, Organizator ma prawo potrącić́ z wpłaconej przez Zamawiającego opłaty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się̨ Zamawiającego do uczestnictwa w Warsztacie tj. kwotę 100,00 zł,
 4. w Kursie premium na 7 (siedem) dni przed datą Kursu Premium, Organizator ma prawo potrącić́ z wpłaconej przez Zamawiającego opłaty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się̨ Zamawiającego do uczestnictwa w Kursie premium tj. kwotę 500,00 zł.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rezygnacji z udziału w Szkoleniu na 3 (trzy) dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający jest obowiązany wnieść cała opłatę za Szkolenie, które zamówił poprzez Formularz zamówienia, a w przypadku wcześniejszego jej uiszczenia Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty za Szkolenie.
 6. Zamawiający jest obowiązany dokonać zgłoszenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu, na zasadach określonych w ust. 1 -3 powyżej na adres e-mail Organizatora: amzk@akademiamarkizklasa.com.pl.
 7. W wiadomości e-mail informującej o rezygnacji z udziału w Szkoleniu Zamawiający jest obowiązany podać z jakiego Szkolenia rezygnuje (nazwa i data Szkolenia), a w przypadkach o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt. a i b powyżej wskazać rachunek bankowy do zwrotu wniesionej opłaty za Szkolenie lub jej części.
 8. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu drogą elektroniczną do Zamawiającego informacji ze strony Organizatora potwierdzającej skreślenie z listy Uczestników.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu i nie poinformuje o tym fakcie Organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty za w Szkolenie które zamówił poprzez Formularz zamówienia, zgodnie z obowiązującą przy zgłoszeniu Uczestnika informacją o wysokości opłaty za Szkolenie.
 10. Zamawiający ma prawo dokonać́ zmiany danych osobowych osoby wskazanej jako Uczestnika, za pośrednictwem adresu e-mail: amzk@akademiamarkizklasa.com.pl. Dokonując zmiany danych osobowych Uczestnika Szkolenia, Zmawiający jest obowiązany wskazać dane osobowe innego Uczestnika, który weźmie udział w zakupionym przez Zamawiającego Szkoleniu.

8. Ochrona danych osobowych

1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Ewa Czertak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Marki z Klasą Ewa Czertak z siedzibą w Warszawie (02-536), przy ul. Ludwika Narbutta 25A lok 106, NIP 7742407551, REGON 015230381.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie:

 • za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Akademia Marki z Klasą Ewa Czertak, Ludwika Narbutta 25A lok 211, 02-536 Warszawa;
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ewa.czertak@akademiamarkizklasa.com.pl3

3. Uczestnik podaje dane osobowe Organizatorowi w celu zawarcia i wykonania Umowy, tj. w celu przeprowadzenia sesji zjazdowych w ramach Kursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia niniejszej umowy.

4.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

5.Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby wskazane przez Organizatora szkolenia i posiadające imienne upoważnienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu
w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

6.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres do 5 lat po zakończeniu szkolenia ze względu na obecnie obowiązujące przepisy podatkowe.

7.Uczestnik oświadcza, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, został poinformowany przez Organizatora/Administratora, o prawie do:

 • wglądu,
 • poprawiania
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnej chwili
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, Zamawiającemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.

9.W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę i wpisze się na listę subskrybentów otrzymujących Newsletter będzie na bieżąco otrzymywać informacje związane z Portalem. Zamawiający będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

9. Odpowiedzialność́

 1. Organizator oraz osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za działanie lub zaniechanie stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące wynikiem winy umyślnej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, z winy Zamawiającego lub wskutek nieprzestrzegania przez Zamawiającego postanowień Umowy i/lub Regulaminu.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Organizator ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność w zakresie doznanej przez Zamawiającego bezpośredniej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona, jeżeli Organizator nie miał wpływu na zaistniałe okoliczności, które doprowadziły do szkody po stronie Zamawiającego, ani na szkody wynikłe z okoliczności, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy Zamawiający ma zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych przez Organizatora Szkoleń, jest on uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Do zgłoszenia reklamacji może dojść wyłącznie w jeden z następujących sposobów:
 3. drogą elektroniczną na adres e-mail: amzk@akademiamarkizklasa.com.pl,
 4. pisemnie na adres siedziby Organizatora: Akademia Marki z Klasą Ewa Czertak z siedzibą przy ul. Narbutta 25 A, lok. 106, 02-536 Warszawa.
 5. Reklamacja składana przez Zamawiającego powinna zawierać́, co najmniej następujące dane:
 6. oznaczenie Uczestnika Szkolenia (imię i nazwisko) i Zamawiającego – imię̨, nazwisko, dane firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 7. nazwę i termin Szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
 8. przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 9. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W wypadkach szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W takiej sytuacji Organizator poinformuje o tym Zamawiającego pisemnie, telefonicznie lub e-mailowo.
 10. Organizator udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację, przesyłając odpowiedź na wskazany przez Zamawiającego adres do korespondencji, o ile Zamawiający nie zaznaczył innej opcji przekazania odpowiedzi w zgłoszeniu reklamacyjnym. W pierwszej kolejności Organizator będzie podejmować próbę skontaktowania się z Zamawiającym, który złożył reklamację, za pośrednictwem preferowanego przez niego kanału kontaktu, a następnie – w wypadku braku możliwości przekazania odpowiedzi – poprzez dostępne kanały kontaktu z Zamawiającym.

11. Ewaluacja Szkoleń

 1. Ewaluacja organizowanych przez Organizatora Szkoleń prowadzona jest za pomocą ankiet ewaluacyjnych.
 2. Organizator może rozdawać Uczestnikom Szkoleń ankiety ewaluacyjne przed rozpoczęciem Szkolenia lub po jego zakończeniu, z prośbą o wyrażenie swojej opinii o przeprowadzonym Szkoleniu.
 3. Ankiety ewaluacyjne oceniają organizację Szkolenia, metodykę prowadzenia zajęć oraz pracę Trenerów.

12. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator zamieści na stronie internetowej Portalu zmieniony Regulamin.
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty jego publikacji przez Organizatora na stronach internetowych Portalu, z zastrzeżeniem że wprowadzone zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę z Organizatorem przed publikacją zmian.
 4. Oferty specjalne oraz promocje mogą wprowadzać dodatkowe warunki do Regulaminu. Zakup Szkoleń na podstawie takich ofert jest jednoznaczny z akceptacją zarówno Regulaminu, jak i warunków zawartych w konkretnej ofercie specjalnej lub promocji.

13. Postanowienia końcowe

 1. Organizator dokłada starań do prawidłowego działania Portalu. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Zamawiających będą umieszczane na stronie Portalu i/lub przesyłane za pośrednictwem Newsletteru.
 2. Zamawiający są zobowiązani do korzystania ze strony Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i dobrymi obyczajowymi, a także postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Portalu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym czyjekolwiek dobra osobiste.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Szkoleń ze stron Portalu oraz zmiany sposobu uiszczania opłat za Szkolenia.
 4. Przy wykonywaniu Umowy Organizator jest upoważniony do współdziałania z ekspertami i współpracownikami, jak również może zlecić wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy innej osobie lub innemu podmiotowi (podwykonawcy).
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Zamawiającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Zamawiający może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Korzystanie przez Zamawiającego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Zamawiającego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 6. Wszystkie nazwy Szkoleń oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Portalu są używane w celach identyfikacji, mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich wykorzystywanie jest możliwe tylko za zgodą Organizatora.
 7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Portalu posiadają twórczy i indywidualny charakter i są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie zdjęć zamieszczonych na Portalu jest możliwe za zgodą Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. U.2016.380 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Zamawiającym, a związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora.
 10. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stałoby się z jakichkolwiek przyczyn nieważnie lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych za pośrednictwem Portalu.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.2016 r.

Zostaw komentarz